algemene voorwaarden
opleidingen

Overeenkomst / inschrijvingsvoorwaarden

1. Aanmeldingen kunnen digitaal via de website ingediend worden.
2. Alle andere aanmeldingen, waaronder telefonische aanmeldingen of via e-mail, worden door La Confianza per e-mail bevestigd binnen vijf werkdagen na ontvangst.
3. Nadat La Confianza in het geval van een online inschrijving de ingevulde cursusovereenkomst alsmede een akkoord op de algemene voorwaarden heeft ontvangen en de cursist de betaling heeft gedaan, is de cursusovereenkomst van kracht.
4. Indien de cursist de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient de bevoegde ouder of voogd toestemming voor deelname te verlenen via een speciaal formulier dat bij de overeenkomst wordt meegestuurd.

Annulering/wijzigingen door La Confianza

1. La Confianza kan niet garanderen dat de cursus/opleiding daadwerkelijk plaats zal vinden. La Confianza is te allen tijde gerechtigd een cursus/opleiding te annuleren, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. De cursus/opleiding zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van La Confianza, te weinig cursisten deel wensen te nemen aan de opleiding, cursus, workshop of masterclass.
3. Bij annulering van de cursus/opleiding door La Confianza heeft de cursist recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling dan wel het reeds betaalde cursusgeld. De termijn voor terugbetaling is vier weken na annulering.
4. La Confianza is gerechtigd om reeds ingeplande lesdagen te verplaatsen of de locatie te wijzigen, dan wel docenten te vervangen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Betaling

1. De cursist dient bij een aanmelding via de website het volledige cursusgeld of een eerste termijn betaling door middel van factuur te voldoen.
2. Bij betaling in termijnen kan het (resterende) bedrag in twee of drie termijnen worden betaald. Bij betaling in twee termijnen wordt een toeslag van € 50,- en bij betaling in drie termijnen een toeslag van € 75,- in rekening gebracht. De eerste termijnbetaling moet in alle gevallen twee weken voor aanvang van de cursus zijn bijgeschreven.

Annulering door de cursist en restitutie

1. In het geval van een aanmelding via de website (digitaal) of schriftelijke aanmelding, heeft de cursist een herroepingsrecht, inhoudende dat binnen veertien kalenderdagen na inschrijving de cursus/opleiding kan worden geannuleerd.
2. Voor de schriftelijke en digitale aanmeldingen geldt verder het volgende bij annulering van de cursus:
-Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de betreffende cursus/opleiding / eerste lesdag kan de cursist de cursus kosteloos annuleren
-Bij annulering tussen 2 maanden en vier weken voor aanvang van de betreffende cursus / eerste lesdag is een bedrag van 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd.
-Bij annulering tussen vier weken en de uiteindelijke aanvang van de cursus / eerste lesdag van de betreffende cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd.
3. De cursist kan de aanmelding annuleren zoals bedoeld in lid 1 of 2 door per e-mail of aangetekende brief aan La Confianza te laten weten dat de cursist afziet van het volgen van de cursus/opleiding. Indien de cursist de aanmelding voor een cursus niet op deze wijze annuleert, is de cursist verplicht om het volledige cursusgeld te voldoen.
4. Indien de cursist de aanmelding voor een cursus wel tijdig, en conform het bepaalde in lid 1 en 2 annuleert, zal La Confianza binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald lesgeld.
5. Indien de cursist na aanvang van de cursus besluit de cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaats en is cursist gehouden om het eventueel resterende cursusgeld te voldoen.
6. Indien de cursist, als gevolg van ziekte of ongeval, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.
7. Indien de cursist, als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in 1ste & 2de graad, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door La Confianza opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door La Confianza verzorgde cursussen/opleidingen en verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.
2. Door digitale aanmelding, het accorderen van de algemene voorwaarden en het voldoen van een (aan)betaling voor een cursus ofwel door het schriftelijk ondertekenen van de cursusovereenkomst, aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden.
3. Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de geaccordeerde of getekende cursusovereenkomst met de (eventuele) betalingstermijn(en).

In de algemene voorwaarden staat de klachtenregeling van La Confianza omschreven.